Polityka ochrony prywatności w serwisie doladowania.pl

   

   

        I.        WPROWADZENIE


  Niniejsza polityka opisuje sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych w serwisie doladowania.pl, określa cele i podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawia informacje na temat praw osób, których dane dotyczą.

   

  Kwestię zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - („RODO”) traktujemy bardzo poważnie.

  Pragniemy zapewnić przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych. Szczególnie poważnie traktujemy bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych. Stosujemy zabezpieczenia adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk oraz wynikające z uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących danych naszych klientów jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001.

   

      II.        ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE


  Administratorem danych osobowych jest mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1 lok 421, 00-013 Warszawa (dalej: My), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, posługująca się numerami REGON 015506707 oraz NIP 521-325-82-16.

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności oraz celów i sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

          listownie na adres: mPay Spółka Akcyjna, ul. Jasna 1 lok 421, 00-013 Warszawa;

          przez email: iod@mpay.com.pl;

          telefonicznie: +48 34 390 55 57 (Dział Obsługi Klienta).

   

  Aby zagwarantować transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, powołaliśmy w naszej spółce Inspektora ochrony danych. Aby się z nim skontaktować wyślij e-mail na adres wskazany powyżej.

   

     III.        PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM


  Przekazujemy lub ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług wsparcia. Korzystamy z dostawców takich usług jak: wparcie techniczne funkcji IT, w tym w zakresie zarządzania i utrzymania systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, hosting strony www, usług przechowywania danych, dostawców aplikacji biznesowych, narzędzi wsparcia call center, a także usług w zakresie marketingu, public relations, bezpieczeństwa informacji i ochrony mienia oraz doradztwa prawnego i biznesowego.

  Poza tym, możemy przekazać dane osobowe organom publicznym, jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, w szczególności organom walczącym z oszustwami i nadużyciami.

   

  Zgodnie z naszą polityką korzystamy wyłącznie z usług zewnętrznych dostawców oraz Partnerów, którzy są zobowiązani do zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Zewnętrzni dostawcy usług oraz nasi Partnerzy są poddawani weryfikacji przed nawiązaniem z nami współpracy pod kątem zagwarantowania właściwego poziomu zabezpieczenia danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych.    IV.        MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

  Wszystkie dane osobowe naszych klientów przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   

      V.        CELE i PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH


  Poniżej, w sekcjach tematycznych przedstawiamy informacje w jakich celach zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, podstawy prawne przetwarzania oraz czas w jakim je przechowujemy.

  A.   Kontakt z nami

  W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych, w tym poczty e-mail, tradycyjnej korespondencji, infolinii, formularza kontaktowego dostępnego w naszym serwisie internetowym, mediów społecznościowych, dane osobowe przekazywane w ramach tej komunikacji są przetwarzane wyłącznie w celu rozwiązania sprawy, której komunikacja dotyczy.

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Czas przechowywania

  Kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą w celu rozwiązania sprawy niezwiązanej bezpośrednio z zawartą umową, w związku z którą zainicjowana została komunikacja do nas za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej korespondencji, infolinii, formularza kontaktowego, mediów społecznościowych.

  Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

  Do czasu załatwienia ostatecznego sprawy

  lub złożenia skutecznego sprzeciwu.

  Zapewnienia najwyższych standardów obsługi i prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania.

  Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Do momentu zakończenia niniejszego celu lub wycofania zgody, w zależności, co nastąpi jako pierwsze.

  Kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą w celach związanych bezpośrednio z realizacją umowy, tj.: prowadzenia konta użytkownika, realizacji usługi sprzedaży i doładowania,
  w związku z którą zainicjowana została komunikacja do nas za pośrednictwem poczty
  e-mail, tradycyjnej korespondencji, infolinii, formularza kontaktowego, mediów społecznościowych.

  Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Do momentu zakończenia umowy / rezygnacji z naszych usług.

  Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mieli możliwości skontaktowania się i odpowiedzi w związku ze zgłoszoną sprawą lub nie będziemy mieli możliwości kontaktowania się
  w sprawach związanych z realizacją umowy.

  B.   Serwis i sklep internetowy doladowania.pl

   

  Ta sekcja dotyczy użytkowników rejestrujących w serwisie doladowania.pl oraz klientów korzystających ze sklepu internetowego.

   

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Czas przechowywania

  Rejestracja i obsługa konta użytkownika, zgodnie z zaakceptowanym regulaminem.

   

  Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Do momentu rezygnacji z naszych usług.

  Obsługa procesu sprzedaży i dostarczenia usług i produktów, w tym obsługa transakcji płatniczych.

   

  Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Do momentu rezygnacji z naszych usług.

  Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:

  -   wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,

  -   obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,

  -   obsługa reklamacji, w tym informowanie o statusie zgłoszenia,

  -   archiwizacja dokumentacji.

  Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustaw taki jak: ustawa o rachunkowości; ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa - Ordynacja podatkowa, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o podatku od towarów i usług oraz innych właściwych przepisów prawa w danym zakresie usług.

  Przez 5 lat, od momentu, kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.

  Obsługa zgłoszeń technicznych związanych z działaniem serwisu i kontem użytkownika.

  Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu sprawności funkcjonowania aplikacji.

  Do czasu załatwienia zgłoszenia.

  Potwierdzenie wykonania naszych obowiązków.

   

  Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

   

  Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

  Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu rozliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw.

  Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.


  Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

          warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym - dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,

          wymogiem ustawowym - dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,

          dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli skontaktować się w związku ze zgłoszeniem dotyczącym działania serwisu lub konta użytkownika.

   

  C.   Media społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)

  Posiadamy publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz Youtube. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Czas przechowywania

  Prowadzenie profili firmowych, publikowanie informacji o naszych usługach, produktach, inicjatywach i innej aktywności.

  Umożliwienie odwiedzającym aktywności na naszych profilach.

   

  Działania analityczne i statystyczne związane z aktywnością odwiedzających na naszych profilach.

   

  Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

  Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i poprawianiu jakości świadczonych usług oraz (w razie takiej konieczności) – na dochodzeniu roszczeń́ i obronie przed roszczeniami.

  Do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu lub do momentu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

  Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów poszczególnych portali społecznościowych.

  Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne.

  D.   Działania o charakterze marketingu bezpośredniego

  Ta sekcja dotyczy działań marketingowych, które realizujemy.

   

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Czas przechowywania

  Przesyłanie informacji o charakterze marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowych z wykorzystaniem łączności elektronicznej.

  Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) tj. na podstawie zgody na wysyłkę informacji o charakterze marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowych w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne).

  Do momentu wycofania zgody.

  Badanie oczekiwań użytkowników serwisu i sklepu internetowego doladowania.pl.

  Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na udoskonalaniu funkcjonalności aplikacji.

  Do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.

  Udostępnienie danych osobowych przez nas na rzecz jej Partnerów w celu przedstawienia spersonalizowanych ofert.

  Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Do momentu wycofania zgody.

  Przesyłanie informacji o charakterze marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem łączności elektronicznej.

  Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na przesyłaniu informacji o charakterze marketingu bezpośredniego.

  Do momentu wycofania zgody.

  Przetwarzanie danych geolokalizacyjnych urządzeń elektronicznych użytkowników, w celu przesyłania informacji handlowych

  Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Do momentu wycofania zgody.

  Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne.

   

  VI. INFORMACJA O PRAWACH DO ŻĄDAŃ OD ADMINISTRATORA

   

  A.  Prawo dostępu do danych

  Masz prawo, w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami.

   Prawo do przenoszenia

  W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Ciebie i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

   Prawo do poprawiania danych

  Masz prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli posiadasz konto w naszym serwisie lub aplikacji możesz edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień konta użytkownika.

   Prawo do usunięcia danych

  Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych.

  Pamiętaj, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacji obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).

   Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa. Zostaniesz o tym oczywiście poinformowany.

   Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Prawo do ograniczenia

  Masz prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod warunkami wynikającymi z RODO.

  W celu realizacji powyższych praw wyślij e-mail na adres wskazany w pkt. II powyżej.

  Jeśli Twoim zdaniem, w niewłaściwy sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami. Masz również prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.