REKLAMACJE

  Forma złożenia Reklamacji

  Reklamacja – treści cyfrowe (doładowanie telefonu, kod, prepaid, program komputerowy)

  Wszelkie reklamacje związane z zakupem treści cyfrowej lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie:

  • preferujemy formę elektroniczną – poprzez formularz reklamacyjny lub wiadomość e-mail na adres bok@doladowania.pl
  • ustnie – w kontakcie telefonicznym dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numerem tel. +48 34 390 55 56,
  • w formie pisemnej – przesyłką wysłaną drogą pocztową na adres mPay S.A. – doladowania.pl ul. Brzeźnicka 46b, 42-215 Częstochowa.
  Reklamacja – towar fizyczny

  Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres 
  mPay S.A. – doladowania.pl ul. Brzeźnicka 46b, 42-215 Częstochowa lub mailowo na adres  bok@doladowania.pl. W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 34 390 55 56.

  Formularz reklamacyjny [pobierz PDF] [pobierz doc]

  Treść Reklamacji

  W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

  Wpływ Reklamacji

  Na Twoje żądanie, możemy potwierdzić otrzymanie Reklamacji we wskazanej przez Ciebie formie – na piśmie lub w innej, dogodnej dla Ciebie formie.

  Termin na rozpatrzenie Reklamacji

  Niezwłocznie od momentu otrzymania Reklamacji zaczynamy ją rozpatrywać. Udzielimy odpowiedzi na Twoje zgłoszenie nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

  Odpowiedź na Reklamację

  Po rozpatrzeniu Reklamacji, poinformujemy Cię o jej wyniku za pomocą trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną. Odpowiedzi udzielimy na adres wskazany w treści Reklamacji.

  Żądania Klienta.

  Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

  • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

  Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. W wypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta  koszt dostarczenia pokrywamy my.

  Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

  Formularz reklamacyjny [pobierz PDF] [pobierz doc]

  Reklamacje – zapisy w przypadku wyłączenia rękojmi

  Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

   ZWROTY

  Odstąpienie od umowy sprzedaży

  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu.

  Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres mPay S.A. – doladowania.pl ul. Brzeźnicka 46b, 42-215 Częstochowa lub mailowo na adres bok@doladowania.pl.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

  Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  Informujemy, iż godnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje nabywcy będącemu konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (co dotyczy się w szczególności Biletów sprzedawanych w Sklepie).

  Bilet zakupiony w Sklepie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca Wydarzenia przez jego Organizatora.

  W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie Użytkownik informowany jest o tym fakcie przez Sprzedawcę lub Organizatora. Informacja taka może być wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty Użytkownika podany w procesie zakupu, na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę.

  Formularz odstąpienia od umowy [pobierz PDF] [pobierz doc]